Home

Nya diskrimineringslagen 2017

1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder AD 2011 nr 37:Ett flygbolag har i en enlighet med en så kallad avtalsturlista sagt upp bl.a. 25 kabinanställda på grund av arbetsbrist.De lokala avtalsparterna angav i överenskommelsen om avtalsturlistan att en del av den övertalighet som förelåg skulle hanteras genom uppsägningar av de arbetstagare som var pensionsberättigade, eftersom de därigenom hade sin försörjning tryggad Skolan är en plats för lärande, men tyvärr så är det även för många av Sveriges elever och personal en plats för otrygghet. Trots att Sverige under många år har drivit ett omfattande arbete för att alla ska ha rätt till samma utbildning och inte bli särbehandlade så är det tyvärr inte fallet i hela landet Lagen Hur du får koll på vad diskrimineringslagen säger utan att läsa hela lagtexten. OBS: Nya lagkrav 2017, se här.. När du tar del av den informationen som finns här så får du hjälp att kunna följa de lagkrav som finns för arbetsgivare när det gäller jämställdhet och icke-diskriminering

Om e-utbildningen. Välkommen till DO:s e-utbildning för arbetsgivare som ska göra en lönekartläggning. E-utbildningen går igenom steg för steg hur du kan arbeta med lönekartläggning och analys av löneskillnader tillsammans med dina medarbetare Här beskriver vi hur de olika diskrimineringsgrunderna definieras i diskrimineringslagen och dess förarbeten (regeringens proposition 2007/08:95).I några fall har vi även kommenterat lagens definition

Enligt en ny bestämmelse i Skollagen, ( Skollagen, 2:a kapitlet, pargraf 8 a jämte proposition 2017:18:182 Samling för skolan ) skall huvudmannen, i vårt fall, Kastellskolans styrelse, utse en skolchef som skall biträda huvudmannen med att bl a tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningsområdet åtföljs i den verksamhet som huvudmannen ansvarar för En översiktlig bild över de tre enkla steg som leder fram till din jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter och möjligheter; Bakgrundsinformation om planen, diskrimineringslagen, och kvinnors och mäns villkor i arbetslive Styrutredningens förslag påminner om hur det var förr, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR. Det behövs ett nytt helhetsgrepp, som inte utgår från att personer med funktionsnedsättning är en homogen grupp människor som behöver en egen särpolitik inom vissa områden

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering

Arbetsgivarverket informerar är nyhetsbrevet med viktig information för dig som är statlig arbetsgivarföreträdare. I nyhetsbrevet informerar vi om avtalsfrågor, arbetsrätt, AD-domar samt regelförändringar som rör kompetensförsörjningsfrågor Välkommen till GL Hiss! Lång erfarenhet av lågfartshissar och tillgänglighetsanpassning. GL Hiss är ett företag från Kinna som startades 1995 vi säljer, installerar och servar trapphissar och plattformshissar till kommuner, företag, privatpersoner mfl

24 september - Save the date! Jämställt föräldraskap gynnar arbetstagare och arbetsgivare. Sedan 2017 har alla arbetsgivare enligt diskrimineringslagen skyldighet att underlätta för sina anställda att kombinera föräldraskap och arbetsliv Ladda ned kollektivavtal, mallar, checklistor, dokument och digitala versioner av våra trycksaker från Unionen.se Välkommen till AJ Hiss! Över 40 års erfarenhet av lågfartshissar och tillgänglighetsanpassning. AJ Hiss är ett Stockholmsbaserat företag som säljer, installerar och servar trapphissar och plattformshissar till kommuner, företag, privatpersoner mfl

Diskrimineringslag (2008:567) Lagen

 1. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten
 2. Arbetsrätt 2019 redovisar hela den aktuella lagtexten i de vanligaste arbetsrättslagarna - MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Visselblåsarlagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Föräldraledighetslagen, Lagen om ledighet för näringsverksamhet, Lagen om ledighet av trängande familjeskäl, Lagen om ledighet.
 3. På Trä- och Möbelföretagens webbplats, tmf.se, använder vi s k cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen
 4. anst tid på det här företaget var ca22 år har varit medlem i facket hela tiden men känner att jag får ingen hjälp av facket
 5. 1 Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. - HÖK 16 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan
 6. Prop. 2017/18:218: bedrivs med stöd av denna lag, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, bestämmelser för utbildningen som finns i annan författning eller beslut som meddelats med stöd av någon av dessa författningar

Nya versioner av WCAG Länk hit. WCAG 2.1 blev en färdig standard (W3C Recommendation) den 5 juni 2018.Den versionen innehåller 17 nya kriterier, varav 12 på nivå AA, och förväntas bidra bland annat till bättre kognitiv och mobil tillgänglighet IF Metalls krav - Ökad trygghet i och mellan jobben - Vi skall ha rätt att vara sjuka tills vi blir friska - Ingen ska behöva dö på jobbe Sorg i förbundet Förbundsordförande Margaretha Andersson avled den 28 december 2018 efter en tids sjukdom. Vice ordförande Anna Eksell axlar ordförandeskapet med Peter Söderström som vice ordförande, fram till förbundets ordinarie kongress 18-20 oktober 2019 För att ytterligare fördjupa och förtydliga medarbetares viktiga ansvar för att bidra till ett gott arbetsklimat har Karolinska Institutet en uppförandekod (på engelska: Code of Conduct)

Planforskolan.se - Så skapar du en likabehandlingspla

Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Men det går, och RFSU vet hur man gör. Var med du också! Det finns flera sätt att vara med i kampen för allas rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet, välj det sätt som passar dig bäst. I RFSU:s frågelåda finns. Sedan den 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567). Ändringarna avser framförallt lagens tredje kapitel om aktiva åtgärder. Några av nyheterna är att arbetet med aktiva åtgärder omfattar samtliga diskrimineringsgrunder, vilket är en utvidgning jämfört med tidigare bestämmelser

Lagen Jämställdhetsplan 201

 1. ering och för likabehandling. - Diskri
 2. eringslagen 1 januari 2017. Riksdagen fattade i juni 2016 beslut om nya regler kring aktiva åtgärder och lönekartläggning i diskri
 3. eringslagen från 1 januari 2017. Riksdagen har antagit regeringens förslag till ändring i diskri
 4. - En resolution från EU-parlamentet (2017) med målet att könslönegapet ska vara borta år 2020, genom olika former av offentlig egenrapportering som ska ge ökad transparens. Storbritannien och Tyskland har redan lagstiftat om pay transparency and pay reporting
 5. eringslagen. Förankring av planen Den presenteras för nya elever vid kursstart då vi även samtalar kring de grundläggande värderingar som gäller för skolan. Dessa värderingar integrerar lärarna i de

Om e-utbildningen - Lönekartläggnin

View diskrimineringslagen.se,Vi ?r jurister och experter i diskrimineringsr?tt, arbetsr?tt och l?nefr?gor. Vi erbjuder bl.a. konsultation och utbildningar tisdag 8 augusti 2017 Boktips Nytt i Mediateket Nyheter i Mediateket sommaren 2017 tisdag, augusti 08, 2017 en antologi om den nya lärarrollen. Norberg: Framsteg - tio skäl att se fram emot framtiden. Diskrimineringslagen - från princip till praktik (2 uppl.) Tilliten i EU vid ett. Programmet svarar på utmaningen med befolkningens åldrande och internationalisering. Det främjar genomförandet av skyldigheterna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och i den nationella diskrimineringslagen samt de grundläggande rättigheterna i grundlagen, bland annat jämlikheten och yttrandefriheten This subreddit is dedicated to the discussion of Swedish politics, foreign as well as domestic

Diskrimineringsgrunder - vad är det

 1. eringslagen. Under 2017 fortsätter vi anpassa våra undersökningar och göra riktade konsultinsatser som en konsekvens av de nya lagarna. Exempel på vanliga aktiviteter är.
 2. eringslag och krav på lönekartläggning Lär dig mer om de skärpta kraven i den nya diskri
 3. De barnen vi möter har ofta inget annat val än att vara där de blir placerade och det är vårt jobb och ansvar att se till att barnen har det så bra som de möjligen kan ha det under tiden de är hos oss. Vi ska ge dem möjligheter att utvecklas, att utforska och lära sig nya saker och få nya erfarenheter
 4. eringslagen - ett omaka par Under Nyamko Sabunis tid som integrations- och jämställdhets
 5. Visst är det intressant hur vi uppfattar tid! Investerar eller förbruka vi vår tid?I veckan träffade jag en grupp ledare som upplevde att tiden inte räcker till

Kastellskolan Härnösan

- 2016-06-23. Nya regler i diskrimineringslagen. Den 21 juni behandlades propositionen om diskrimineringslagens aktiva åtgärder i riksdagen. Sveriges Ingenjörer välkomnar riksdagens beslut om ändring i diskrimineringslagen Bildning och demokrati : nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet bok - Erling Bjurström .pdf. Bioteknik Faktabok : - från DNA till protein pdf download (Linda Ekenstierna) Blodsvänner 1. Försvunnen pdf download (Camilla Lagerqvist 15 juni 2017 upphörde Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkningar att gälla. Skolverket kommer inte att ta fram nya Allmänna råd om diskriminering trakasserier och kränkande behandling. Skolverket har tagit fram en serie om tre utvecklingspaket om arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande. Den nya diskrimineringslagen medförde ändringar också bland annat i myndigheternas och läroanstalternas ansvar i frågor som gäller likabehandling. Den första likabehandlingsplanen enligt den nya lagen ska ha utarbetats före den 1 januari 2017

Jämställdhetsplan 2017/2018 - jamstalldhetsplan

 1. eringslagen har till ändamål att motverka diskri
 2. eringslagen Advokatfirman Morris AB January 17, 2017. Sedan den 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser i diskri
 3. Anti-demokratiska krafter sprider sig runt om i världen och kommer närmare. Det är dags att sluta ta våra grundläggande fri- och rättigheter för givna
 4. ering i diskri
 5. isteriet Tryckort och år Lönnberg Print & Promo, 2017 Beställningar/ distribution Elektronisk version: julkaisut.valtioneuvosto.f
 6. Den nya grundlagen kom slutligen att träda i kraft den 1 januari 2011 (SFS 2010:1408) Denna nya grundlag har inte inneburit några revolutionerande förändringar, utan mest små förändringar, tex ett nytt kapitel om kommunernas självbestämmande Kap 14
 7. 21 apr 2017 . Genom den nya visselblåsarlagen (lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden) som trädde i kraft den 1 januari 2017 har Sverige fått sin första lag som särskilt reglerar skyddet för visselblåsare. Visselblåsarlagen stadgar inte någon rätt för. 25 okt 2017

Nyheter - DH

Nya regler i diskrimineringslagen ställer fler krav på arbetsgivarna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Det har nyligen meddelats nya föreskrifter om social och organisatorisk arbetsmiljö vilket även de innebär ökade krav på arbetsgivaren Från presentationen av Down under (2017) av Johan Ehn..... 1987. Jim är nitton år och reser ensam till Nya Zeeland, lämnar Stockholm bakom sig för att bli en ny och bättre version av sig själv. Han flyttar in hos sin farbror och faster, skaffar jobb och försöker bygga upp en tillvaro

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering SOU 2014:41 Betänkande av Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering Stockholm 2014. SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. 1.1 Förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen den 24 december 2016 Saken Diskrimineringsersättning Forum Svarandens hemvist, 6 kap. 1 § 2 st. diskrimineringslagen och 10 kap. 1 § RB NN ansöker om stämning å YY:s kommun och inkommer härmed med följande yrkanden, omständigheter och grunder. m YRKANDEN NN yrkar att tingsrätten skall förplikta YY:s kommun att till honom utge 100000 kr

Allmänt. Med Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) följde två nya diskrimineringsgrunder: könsöverskridande identitet eller uttryck respektive ålder.. Sju tidigare lagar mot diskriminering samlades i en lag. Lagen gäller för fler samhällsområden än förut, tidigare civilrättslig lagstiftning gällde främst arbetslivet och utbildningsområdet menar att forskningen är enig om att det inte finns ett bästa sätt att implemente ra nya metoder i verksamheter. Därför är det angeläget att förbättra kunskapsläget om implementeringsprocessen och det är även relevant att forska vidare kring hur nya metoder kan införas, spridas samt förverkligas i organisationer Published by Ministry of Transport and Communications October 2017 Authors Irja Vesanen-Nikitin and Mikael Åkermarck Title of publication Making digital transport and communication services accessible. Action Programme 2017-2021 Series and publication number Publications of the Ministry of Transport and Communications 15/2017 Som en del av vårt <a href=https://silvergrejs.blogspot.com/search/label/h%C3%A5llbarhet>hållbarhetsarbete</a> försöker vi minska på vår förbrukning av.

Arbetsgivarverket informera

Nytt hinder för bostäder på Läkeroltomten, Cloetta äger fortfarande en del mark. Utdrag ur artikel Public. 2016-07-13 i Arbetarbladet. Gavlegårdarna äger inte all mark vid gamla Läkerolfabriken.Det kan skapa problem då det skall byggas runt 600 lägenheter på området som köptes av godisföretaget Cloetta 2017-01-26: Ar­bets­dom­sto­len ska nu pröva fal­let med den barn­mor­ska som krävt att få ar­beta som så­dan men sam­ti­digt vägrar att ut­fö­ra en del av ar­bets­upp­gifterna som in­går i yr­ket. Det har ak­tu­ell ar­bets­gi­va­re sagt nej till och fått rätt i tings­rätten Certain provisions relating to the budget process should be reviewed Wednesday 15 May 2019. The Riksdag considers that the time-constrained budget process during the autumn of 2018 has given rise to a number of questions about the budget process after elections and the limited time frame available for preparation and decisions in the Riksdag Jag skrev här i min blogg häromdagen om Jan Björklunds utspel om Skolverkets PM som klargör att det inte kan utfärdas något generellt förbud för heltäckande slöja i skolan men att det i enskilda fall kan vara motiverat av säkerhetsskäl eller om samarbetet mellan lärare och elever försvåras

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Nya böcker, av samma författare som skrev om personlig utveckling, ges ut, men med ordet självledarskap på omslaget. Efter att diskrimineringslagen skärptes den 1 januari 2017 ställdes. Jag skall hämta bilen, som står där borta. Hunden, som vi hämtade igår, är redan rumsren. Jag skall träffa flickan, som jag mötte hos Göran. Skruvsmejseln, som jag köpte, är mycket bra. Gå till honom, som står där borta, och fråga efter vägen. Han hälsade på Greta, som han precis hade köpt blommor till

GL His

*** Ändringar i diskrimineringslagen frÅn och med 1 januari 2017 Riksdagen röstade den 21 juni 2016 igenom proposition 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter, om ändringar i delar a Ändringar i diskrimineringslagen Advokatfirman Morris AB 17. januar 2017. Sedan den 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567). Ändringarna avser framförallt lagens tredje kapitel om aktiva åtgärder Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare aktivt arbeta mot diskriminering och för likabehandling. Men mångfald handlar naturligtvis inte bara om följa lagen. Framför allt bidrar ett aktivt mångfaldsarbete till ökad affärsnytta som gynnar din organisation positivt. 5 sätt att som stärker ditt företag hittar du nedan. 1 Riksdag hänvisar i visionen till Diskrimineringslagen (2008:567). Ni hänvisar där till AV som tillsynsenhet (se 4.2.3 Psykosocial arbetsmiljö). 4. Arbetsmiljöverket är därmed den enhet som fått arbetsmiljöuppgiften. De följer dock främst AML (Arbetsmiljölagen) med detaljerade föreskrifter, för denna risk specifikt AFS 2015:4. 5 Likabehandlingsplan för Hovåsskolan F-6. 2017-01-01 - 2017-12-31 . 2 Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling regleras i diskrimineringslagen (2008:567) och Representanter från Brukarrådet får även ta del av det nya planförslaget under hösten

Välkommen till MFo

Lagom till terminsstarten hösten 2017 infördes en oroväckande debattartikel i Aftonbladet (27/8-17) av statsvetaren och jämställdhetskonsulten Kristina Henkel. De många kommentarerna till texten var inte alltid upplyftande och de är argumenten i dessa som jag här främst ska granska Inbjudan till medlemmar i Gröna arbetsgivares Skogssektion med verksamhet primärt inom skogsvård. KUST Hotell & Spa, Piteå. 13 maj. Välkommen till informationsträff om vad som gäller inför kommande skogsvårdssäsong med fokus på vad du bör känna till utifrån lag och..

Sedan den 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567). Ändringarna avser framförallt lagens tredje kapitel om aktiva åtgärder. Några av nyheterna är att arbetet med aktiva åtgärder omfattar samtliga diskrimineringsgrunder, vilket är en utvidgning jämfört med tidigare bestämmelser Den nya lagen börjar gälla 1 januari 2017 och du får en genomgång av Emelie Svensäter Jerntorp och Hampus Wikerstål, Advokatfirman Vinge. Malmö 9/2 Skärpt diskrimineringslag och krav på lönekartläggning Lär dig mer om de skärpta kraven i den nya diskrimineringslagen, skillnaderna mot tidigare och hur du praktiskt ska hantera de nya

Teknikarbetsgivarna Unione

 1. AJ His
 2. Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t
 3. Lars Åhnberg AB - Arbetsrätt 2019, 1 januar
 4. Startsida för TMF:s webbplats - TM
 5. avtalsturlista Arbetsrättsjouren - rådgivning inom arbetsrät

populär: