Home

Parter i högsta domstolen

  1. Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 april 2019 Ö 3574-18 Dok.Id 160203 HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-561 666 00 Expeditionsti
  2. Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2018 T 12-17 Dok.Id 147352 HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-561 666 00 Expeditionstid.
  3. Högsta domstolen är sista instans för mål som avgjorts i hovrätt och fått prövningstillstånd. Även brottmål som har överklagats av Justitie-kanslern eller Justitieombudsmannen avgörs av Högsta domstolen. Varje år kommer runt 6000 stånd när vi bedömer att ett överklagat mål kan överklagade fall in till Högsta domstolen fö
  4. Högsta domstolen ändrar hovrättens dom även i fråga om rättegångskostnader och tillerkänner AT ersättning av allmänna medel för rättegångskostnad vid tingsrätten med 3 000 kr, avseende försvararkostnad. AT ska få ersättning av allmänna medel för rättegångskostnad i Högsta domstolen med 8 038 kr, avseende försvararkostnad
  5. HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 mars 2009 Ö PARTER 1. xxxxxx xxxxxxxxxx Ombud: Advokat Carl-Johan Vahlén och jur.kand. Jens-Victor Palm LEGIO Advokatfirma AB Box 577
  6. I Högsta domstolen krävs det alltid prövningstillstånd. Men varför domstolen väljer att pröva målet skiljer sig åt på de olika nivåerna. I avsnittet uttryckte ordföranden i Högsta domstolen, Stefan Lindskog, det som att Högsta domstolen inte är till för parterna utan är till för samhället. Det är häri skillnaden ligger

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17

Högsta domstolen är organiserad i två dömande avdelningar och ett kansli, som består av två beredningsenheter, ett registratorskontor med arkiv och en administrativ avdelning. Högsta domstolen bedriver sin verksamhet i Bondeska palatset i Gamla stan i Stockholm Denna sammansättning innebär att de lagfarna domarna är i minoritet i domstolen. En omtvistad fråga är om systemet med intresseledamöter som utses på förslag av arbetsmarknadens parter är förenligt med kravet att en domstol ska vara oavhängig (oberoende) och opartisk i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. [2 Domstolen utser en justitiesekreterare, [17] som inför domstolen avlägger en ed. [18] Justitiesekreteraren fungerar som en generalsekreterare och leder domstolens förvaltning under ordförandes insyn. [19] Domstolen är uppdelad i avdelningar; varje avdelning består av tre eller fem domare, varav en utgör avdelningens ordförande vidare till Högsta domstolen. Prövningstillstånd i Högsta domstolen Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövnings-tillstånd endast om 1. det är av vikt för ledning av rätts-tillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om 2

NJA 2007 s. 547 Högsta domstolen (Supreme Court) (2007) Domestic and intimate partner violence The defendant was charged with multiple counts of assault and unlawful threats under the combined classification of aggravated violation of a woman's integrity (Sw. grov kvinnofridskränkning ) Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd. Parterna har i Högsta domstolen framfört synpunkter beträffande den fråga som Högsta domstolen skall besvara. De har därvid åberopat rättsutlåtanden, xxxxxxx xxxxxxxxxx av professor emeritus Bill W. Dufwa och Folksam av professor Marcus Radetzki Högsta domstolen och året som gick - vilka fall bör näringslivet lägga på minnet? Varje år håller våra jurister ett seminarium där vi tar en titt i backspegeln på året som gick och går igenom de prejudikat från Högsta domstolen som näringslivet bör lägga på minnet

Hovrätten och Högsta domstolen - för parterna eller samhället

Ny överklagan angående dom i Gävle Tingsrätt har idag skickats till Högsta Domstolen: Mål nr T 1109-11, 3 bilagor, sändes som brev inklusive AD-dom Högsta Domstolen, Landstinget Gävleborg Parter: Klagande, Anders Mansten 590221-8915 Motpart, Landstinget Gävleborg 232100-0198 Rektorsgatan 1, 801 88 Gävle Överklagande till Högsta Domstolen av dom 14 februari 2012 i Gävle tingsrätt. Parter i en rättegång. Hur ser det egentligen ut vid en rättegång? Och vilka parter är det påverkar till att ett visst beslut tas? När förordnas en offentlig försvarare? För att en rättegång ska kunna genomföras krävs att flera partner är med. Beroende på rättegång kan det se lite olika ut Högsta domstolens tolkning av entreprenadavtal 869 söka ledning i de bestämmelser i civilrättslig lagstiftning där samma begrepp användes. Domstolen sökte därför svar i dispositiv rätt genom att undersöka relevanta förarbeten på skadestånds- och försäkringsrättens område, sjölagen

Högsta domstolen söker domstolshandläggar

Frågan för Högsta domstolen: var IS en terrorgrupp? Publicerad idag 09.00. Den 37-årige Burlövsbon har blivit fälld i både tingsrätten och hovrätten för att ha uppmanat allmänheten att. Du besvarar frågor från parter, allmänhet, myndigheter och journalister via telefon, även på engelska, och vid besök. Högsta domstolen utvecklar ständigt arbetsformerna och du förväntas därför över tid bredda din kompetens för att kunna utföra andra administrativa målhanteringsuppgifter som uppstår i verksamheten GöteborgBygget av Västlänken fortsätter enligt plan. Det är det senaste beskedet från Högsta domstolen. Men det slutgiltiga beskedet om tågtunneln dröjer. Ännu är inte de juridiska. Men Högsta domstolen meddelar inga ändringsdispenser. Varför ingen bevisning skall åberopas har jag redan förklarat. Vad säkerligen såväl de processande advokaterna som Högsta domstolen kan bli bättre på är att finna ut hur prejudikateffektiviteten kan öka genom partiella prövningsdispenser. Den advokat som kan visa hur med ett. Förra tisdagen (18/6) undanröjde Högsta domstolen (HD) det tillstånd som Mark- och miljödomstolen (MÖD) meddelade 2012 till täktverksamheten i Bunge på Gotland. HD menade att MÖD hade begränsat sin prövning på ett sätt som inte var förenligt med artikel 6 i EUs art- och habitatdirektiv (92/43)

Arbetsdomstolen - Wikipedi

Rättsfall från Högsta domstolen under 2018 NJA 2018 s. 3 Omfattningen av prövningen av om ett mål ska återupptas efter det att ett överklagande har förfallit. NJA 2018 s. 9 Utmätning. Intresseavvägning vid utmätning av en bostadsfastighet, när även gäldenärens lön finns att tillgå. NJA 2018 s. 19 Uppsägning av. Kallelsen till domstolen måste dock alltid iakttas. Vittnet får ersättning för förlorad inkomst på grund av rättegången och för resekostnader samt dagtraktamente. Domstolen ser till att parterna och vittnena får kallelsen till sammanträdet och övriga meddelanden i tillräckligt god tid HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE se Bilaga Högsta domstolen förklarar att det finns svenskt rättskipningsintresse och svensk domsrätt samt även i övrigt förutsättningar för den av Ryska Federationen väckta fastställelsetalan. Högsta domstolen avslår yrkandet ominhämtande av förhandsavgörande från EV-domstolen

Europeiska unionens domstol - Wikipedi

Högsta domstolen (Supreme Court) LII / Legal Information

Högsta domstolen godkänner trumps inreseförbud SpelaHögsta domstolen godkänner Trumps inreseförbud Högsta domstolen i USA ger grönt ljus för Trumps... Skip navigatio Högsta domstolen, som framhöll att det måste ha stått klart för tjänstemannen att den försäkrade skulle komma att omedelbart rätta sitt praktiska handlande efter beskedet, fann att försäkringskassans besked hade haft en så nära anknytning till ett ärende om föräldrapenning att det måste anses ha lämnats vid myndighetsutövning Anders Eka har trivts bättre på tingsrätten än på hovrätten. Men han tror att han kommer att pensionera sig på den tjänst som han snart ska tillträda som justitieråd i Högsta domstolen. Och detta trots att han får lägre lön i HD än som lagman vid Stockholms tingsrätt... Vad ser du mest fram emot på HD Högsta domstolen T.W. överklagade hovrättens beslut och yrkade att HD skulle besluta att vardera parten skulle svara för sina rättegångskostnader i tingsrätten. E.W. motsatte sig att hovrättens beslut ändrades. HD avgjorde målet efter föredragning. Föredraganden, justitiesekreteraren Lars Brandt, föreslog i betänkande följande. Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att eftersom mål om offentlig upphandling i princip gäller ekonomiska förhållanden mellan enskilda parter måste officialprincipen i sådana mål tillämpas på ett försiktigt sätt. Enligt domstolen bör som huvudprincip krävas att den part som gör gällande att e

Högsta domstolen när endast en enskild part har överklagat dit. När riksåklagaren i ett mål där det förs ett allmänt åtal överklagar till Högsta domstolen gäller inte reglerna i 54 kap. 9 § rättegångsbalken om krav på prövningstillstånd. Krav på prövningstillstånd gäller inte helle hur barnets vilja kan redovisas för domstolen på bästa sätt. En del uppfattningar som råder är att barnet kan ta skada av att bli involverad i en tvist rörande frågor om vårdnad, boende och umgänge. Risken för skada skulle vara störst om barnet skulle presentera sin vilja direkt framför domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans för mål mellan enskilda medborgare och myndig-heter. Domarna i Högsta förvaltningsdomstolen, justitieråden, tillhör landets mest meriterade domstolsjurister. Handläggningen i domstolen sker nästan uteslutande genom skriftväxling och bedömning av handlingar Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har åter prövat en fråga om förekomst av osanna fakturor i näringsverksamhet. HFD ansåg även att s.k. reformatio in melius var tillämpligt, vilket är en extraordinär åtgärd föranledd av att HFD anser att underinstanserna uppenbart saknat grund för sina beslut Hem / Nyheter / Hur läser man ett rättsfall?. 20 mars, 2016 Hur läser man ett rättsfall? Att läsa ett rättsfall är allt annat än enkelt. Hur vissa rättsfall ska läsas och tolkas kan ge upphov till stora debatter inom juristkåren - och få experter och professorer att skriva långa böcker och avhandlingar Högsta domstolen ändrar Mark- och miljööverdomstolen domslus ptå det sättet att villkoret rörand kontinuerlie långtidsprovtagning g av dioxine ocr h fliraner ska börja gälla tio månader frå dagen n för Högsta domstolen doms . Högsta domstolen meddela r inte prövningstillstånd i målet i övrigt. Mark- oc Därav följer enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening att skattelättnaderna ska beaktas vid prövningen av om en arbetstagare med nettolön har rätt till skattelättnader eller inte. Högsta förvaltningsdomstolen följer därmed Forskarskattenämndens och Skatteverkets linje och undanröjer underinstansernas domar. Deloittes kommentare

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet mellan Girjas sameby och staten angående samebyns rätt till småviltsjakt och fiske. Hovrätten för Övre Norrland har i en dom fastställt dels att Girjas sameby har bättre rätt än staten till jakt efter småvilt och till fiske inom. HD avgör om LF Gävleborg ska betala för skogsbranden 2014. Högsta domstolen har fattat beslut om prövningstillstånd när det gäller frågan om Länsförsäkringar Gävleborg ska stå för skadekostnaderna efter skogsbranden i Västmanland 2014 På fredagsmorgonen meddelade Högsta domstolen att man har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i målet om tillstånd att anlägga järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg. Flera. Filmavtalets parter välkomnar viktigt IPRED-besked från EU-domstolen to, apr 19, 2012 11:15 CET . EU-domstolen har idag som förväntat meddelat att det inte föreligger någon konflikt mellan IPRED och datalagringsdirektivets regler. Därmed finns det inte heller lä

Frukostseminarium 14 mars 2019 Högsta Domstolen och — Cirio

Högsta domstolen har i ett antal avgöranden tagit ställning till hur kon-staterade överträdelser av Europakonventionen kan gottgöras på nationell nivå (bl.a. NJA 2005 s. 462, NJA 2007 s. 295 och NJA 2007 s. 584). Avgörandena har tagit sin utgångspunkt i att Europakonventionen Gerndt nekas resning i Högsta domstolen . Foto: TT. Fallet togs senare upp i hovrätten efter att båda parter överklagat och Gerndt dömdes till slut för ett fall av misshandel, ett. I en nyss meddelad dom har Högsta Domstolen dels funnit att EU förordning 261/2004 inte var tillämplig på en resa från Thailand till Sverige, dels att Montrealkonventionen 1999 istället var tillämplig samt dels att den flygförsening på 7 timmar som uppstått inte var tillräckligt för att kunna berättiga till skadestån

Rättsfall från Högsta domstolen: Konkurs bryter

Högsta domstolen ska avgöra om spelmissbruk är skäl för att

2009/10:147 s. 14). Bestämmelsen tar sikte på straffvärdet men Högsta domstolen har gjort bedömningen att avsikten med förändringen även varit att åstadkomma en förskjutning mellan de olika graderna av brott, så att något fler fall än tidigare kommer att bedömas som grova brott (se NJA 2011 s. 89). Omständigheterna är sammantage Court Högsta Domstolen Reference NJA 2001 s. 575 (NJA 2001:83) Målnummer Ö115-01 Avgörandedatum 2001-10-08 Rubrik Part, vars bestridande i handräckningsmål till följd av ett förbiseende inte beaktats av kronofogdemyndigheten, har sökt återvinning mot handräckningsutslaget varefter TRen meddelat tredskodom på grund av partens utevaro EU-domstolen publicerar sitt avgörande i datalagringsmålet från Sverige. EU-domstolen bestämmer att svenska inhämtningslagen och svensk datalagring inte är förenliga med EU:s stadga om grundläggande rättigheter. Dels är allmän datalagring inte förenlig med stadgan, säger domstolen med hänvisning till Zakharov-målet i Europadomstolen Högsta domstolen meddelade nyligen prövningstillstånd i målet mellan Girjas sameby och staten angående samebyns rätt till småviltsjakt och fiske. Enligt ett preliminärt beslut avgörs Girjasmålet veckorna 36-40 nästa höst. Det är Sameradion & SVT Sápmi som nu uppger att Högsta.

Att märka är att Högsta domstolen i sin dom och förarbeten (NJA 1992 s 403) dels uttrycker stor förvåning att Klemeco (läs: ombudet Lena Ström) inte åberopade avtalsbrott mot punkten 5.1 och dessutom upplyser HD i sin dom att avtalsklausulen 5.1 var av särskild betydelse om ensamåterförsäljaravtalet inte efterlevdes Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 Dok.Id 65939 HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-561 666 00 Expeditionsti

Om två parter inte kan komma överens finns det möjlighet att få saken prövad i domstol. De allmänna domstolarna är tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen (HD). I de allmänna domstolarna handläggs både brottmål och tvistemål HÖGSTA DOMSTOLEN Ö 2421-10 Sida 3 3. Frågan i Högsta domstolen är hur ersättning till en tolk vars uppdrag avbeställs med kort varsel ska bestämmas. 4. Enligt 5 kap. 8 § rättegångsbalken har en tolk rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Enligt förordninge För att svara på den första frågan tog domstolen stöd av artikel 32.2, enligt vilken kontrakt som baserar sig på ett ramavtal ska tilldelas i enlighet med förfarandereglerna som endast kan tillämpas mellan upphandlande enheter och ekonomiska aktörer som ursprungligen är parter i ramavtalet. Domstolen konstaterade att bestämmelsen. Högsta domstolen har under hösten meddelat en dom som återigen gör oss påminda om hur viktigt det är att kontrollera behörigheten hos avtalsparten. Högsta domstolen fastlår nämligen i domen att en divisionschef på ett teknikgrossistföretag inte haft behörighet att ingå ett förlikningsavtal med ett byggbolag

Högstra domstolen Swedish court Britannica

Konkursen beslutades i tingsrätt och hovrätt men bolags-vd:n Mikael Styrman förde överklagandena vidare till Högsta domstolen. - Det är bra för alla parter att vi fått ett beslut så vi vet vad vi har att förhålla oss till, säger Hans Andersson, konkursförvaltare för Ekfors Kraft till N-K Högsta domstolen. Förvaltningsdomstolarna + Parter i ett brottmål En person som blivit offer för ett brott är målsägande i ett brottmål. En person som. Högsta domstolen tar upp Girjasmålet. Domen överklagades av båda parter och i dag kom beskedet att Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd. Det kommande, principiellt viktiga. 3) Om svaren på frågorna 1 och 2 är ja: Skall artiklarna 1.2, 6.4 och 10a i MKB-direktivet tolkas så att olika nationella krav kan ställas upp när det gäller den berörda allmänhet som avses i artikel 6.4 respektive artikel 10a med följd att små lokalt etablerade miljöskyddsföreningar har rätt att delta i den beslutsprocess som avses i artikel 6.4 avseende projekt som kan medföra.

Hovrätten - vår andra instans Domsto

Högsta Domstolen Anders Mansten's Weblo

Court Högsta domstolen Reference NJA 2010 s. 448 Målnummer Ö1333-09 Avdelning 1 Avgörandedatum 2010-09-02 Rubrik Sedan tingsrätten förpliktat en part att utge ett visst belopp har parten såväl överklagat domen som betalat det utdömda beloppet Staten överklagade domen. I januari i år slog hovrätten fast att samebyn har bättre rätt än staten att jaga och fiska i fjällområdet men att det inte är fråga om en ensamrätt. Domen överklagades av båda parter och nyligen meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd Beslutades efter dagens förhandlingar att ansvarsfrågan ska sändas till Högsta domstolen för ställningstagande, vilket båda parter godkände. Förhandlingarna i tingsrätten skjuts upp till Högsta Domstolen har gett besked i frågan Det är naturligtvis rimligt att använda sig av vad Högsta domstolen kallat för en mer flexibel tillämpning, men det kommer att medföra minskad förutsägbarhet. Om det förut fanns en faktor av intresse - allvaret i den skadeståndsskyldiges beteende - kommer parter nu kunna föra fram allehanda argument till stöd för jämkning HÖGSTA DOMSTOLEN Ö 2424-10 Sida 2 YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN Justitiekanslern har yrkat att Högsta domstolen med ändring av hovrättens beslut fastställer tingsrättens beslut. RJS har beretts tillfälle att yttra sig över Justitiekanslerns överklagande men har inte hört av sig. SKÄL 1

R.S. anförde besvär med samma yrkande som i HovR:n. I-L.S. bestred ändring. Målet avgjordes efter föredragning. Föredraganden, RevSekr Töllborn, föreslog i betänkande följande beslut Från högsta domstolens kommunikationsenhet är det möjligt att få information om till exempel parter, behandlingsfaser och handlingar i ärenden som är under behandling. Representanter av medierna kan också höra sig för om högsta domstolens förfaranden och personal eller ställa frågor om antalet mål, termer eller andra allmänna saker

Högsta domstolen uttalar att vid sexualbrott gäller presumtionen för förordnande även i hovrätten, dvs. målsägandebiträde ska förordnas om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av biträde. Prövningen ska dock ske utifrån de behov målsäganden har i hovrätten Full insyn i hur domstolen dömer I en rättsstat är det viktigt att parter och allmänheten har insyn i hur domstolarna dömer. Att domstolar i brottmål och tvistemål bara kan döma över det som kommit fram vid rättegången gör att parter och allmänhet kan kontrollera hur domstolarna har utövat sin dömande makt Lagen inför krav på pröv­nings­till­stånd för att tillåta Högsta dom­sto­len att be­grän­sa sin pröv­ning till en viss pre­ju­di­kat­frå­ga. Nuvarande lagstiftning kräver redan hovrättens tillåtelse för överklagande, men detta tillstånd är inte begränsat, utan målet prövas i dess helhet av Högsta domstolen Instans Högsta domstolen Referat NJA 2002 s. 660 (NJA 2002:82) Målnummer Ö2667-02 Avdelning 2 Avgörandedatum 2002-12-20 Rubrik Fråga om interimistiskt vitesförbud enligt 57 a § patentlagen (1967:837) Högsta domstolen. Här avgörs ärenden i allmänhet på grundval av skriftligt material. HD kan hålla muntlig förhandling där man hör parter, vittnen och sakkunniga personligen. Högsta domstolen är en prejudikatdomstol. Prejudikat ges i frågor där lagen inte ger ett klart svar

Högsta domstolen har ansett att detta formkrav även är uppfyllt om den sist undertecknande parten utgivit avtalet till en fristående person, hos vilken den andre parten kan inhämta upplysning om att köpet är avslutat. Det kan exempelvis vara en mäklare som anlitats för köpet Högsta domstolen har i ett antal fall på senare tid infogat ett nytt element i sin prövning av tvister där frågan gäller om tredje mans goda tro ska räcka för att binda huvudmannen då en fullmäktig gått utanför sin behörighet vid ingående av ett avtal. Samtliga tre fall har rört den form av fullmakt som benämns ställningsfullmakt domstolen. Videokonferens kommer också att kunna användas i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Tekniken kan även användas när parter och andra som skall delta inte får plats i rättssalen. Rätten skall då ställa i ordning en sidosal så att parter och övriga kallade kan följa sammanträdet genom videolänk Högsta domstolen gick på Law & Solutions linje. Monika Vulin vid Law & Solution företräder i pågående tvist en arbetstagare som blivit stämd av sin tidigare arbetsgivare på grund av att arbetstagaren påstås ha orsakat arbetsgivaren ekonomisk skada Rättspraxis i litteraturen innehåller en förteckning över rättsfall från Högsta domstolen (NJA I) och Rättsfall från hovrätterna (RH). Den hänvisar också till litteratur där rättsfallet omnämns. Du kan läsa den på biblioteket eller låna hem. Du hittar den i Riksdagsbibliotekets söktjänst RBsök

Örkelljunga 30 maj 2012 04:00 Domstol avgör Örkelljungavägs öde. Om en månad kan tvisten om Grönadalsvägen vara över. Mark- och miljödomstolen har besökt den omtalade grusvägen i. Det är en reform som har trätt i kraft den 1 november 2008 och som rör hur rättegången i allmän domstol dvs. i tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen ska gå till. Huvudsyftet med reformen är att skapa en modernare rättegång som uppfyller kraven på en rättssäker och effektiv handläggning av mål och ärenden

Högsta domstolen. Jonas Lööf valde att driva frågan vidare. — Här har jag vunnit, och ändå hävdar länsstyrelsen att jag ska betala, säger han upprört. Det är mark- och miljööverdomstolens domslut kring rättegångskostnaden som nu ska tas upp i Högsta domstolen, sedan den beviljat prövningstillstånd inlands Högsta domstol har nu avgjort tvisten mellan SOS barnbyar i Finland och fyra kvinnor som hade vikarierat som fosterföräldrar i barnbyarna. Helt i linje med EU-domstolens förhandsavgörande (se EU & arbetsrätt 3/2017 s. 1) ansåg Högsta domstolen att arbetet omfattades av arbetstidslagens tillämpningsområ-de En av landets högsta domare har gjort någonting så egendomligt som att läcka en dom som ännu inte var meddelad. Beteendet är inte bara olagligt. Det är något av en dödssynd i domarkåren NeuroVive meddelar dom från Högsta domstolen i mål mellan bolaget och CicloMulsion AG ti, apr 30, 2019 17:00 CET. Lund den 30 april 2019 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att Högsta domstolen meddelat dom rörande en skiljedom mellan NeuroVive och CicloMulsion AG Om man som hyresgäst med förstahandskontrakt hyr ut sin bostad i andra hand är man ansvarig gentemot fastighetsägaren för skador vållade av andrahandshyresgästen - även om uthyrning skett med samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden. Det slår Högsta domstolen fast i en dom

Högsta domstolen gör i frågan om det fanns förutsättningar för ändring av servituten och för att placera vägen på det sätt lantmäterimyndigheten beslutat ingen annan bedömning än den som fastighetsdomstolen har gjort Domstolen består av oberoende domare, valda utan hänsyn till nationalitet bland personer, som åtnjuta det högsta moraliska anseende och uppfylla de villkor, vilka i deras respektive hemland fordras för utövande av de högsta domarämbetena, eller som äro rättslärda med erkänd sakkunskap på den internationella rättens område. Artikel 3

Så ser en stämningsansökan ut. En tvist mellan två parter som dessa inte kan reda ut på egen hand får oftast lösas i rätten. Det kan handla om allt från ekonomiska tvister som en följd av en affärsuppgörelse till familjära tvister där vi kan nämna exempelvis en tvist om ett arv eller gällande vem av föräldrarna som ska ha vårdnaden om barnen Högsta domstolen avvek från tings- och hovrättens beslut och ansåg å sin sida att formfelet borde ha tagits upp från instansens sida redan när ärendet var i förberedelsefasen i tingsrätten - även om parterna inte hade hänvisat till saken Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i en tvist som rör förutsättningarna för att säga upp en försäkring i förtid. Parter i målet är Länsförsäkringar och en lantbrukare - och knäckfrågan i målet är om bolaget haft rätt att i förtid avsluta lantbrukarens försäkring Publicerad 9 februari 2016 kl 15.24. Lag & Rätt. Högsta domstolen (HD) ska nu pröva om iransk lag gäller i Sverige. I två olika mål krävs före detta makar på guldmynt som utlovats i muslimsk brudpenning, så kallad mahr, inför mullorna i Iran

Parter i en rättegång Rättegån

The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither the Swedish Courts Administration nor any other authority within the Courts of Sweden (Sveriges Domstolar) can be held liable for the correctness of the translation Högsta Domstolen meddelade nyligen en dom gällande tolkningen av en central bestämmelse i AB 04/ABT 06 nämligen 5 kap 1 § (5 kap 4 § i tidigare utgåvor av AB/ABT). I korthet var det så att en kommun hade handlat upp Peab för att genomföra en maskinentreprenad vid uppförandet av vattenverk. Om Fokus faktaresistenta granskning av Högsta domstolen Posted on mars 14, 2017 av Anne Ramberg Igår kunde man i veckotidningen Fokus ta del av en artikel under rubriken Räknemissen - Historisk dundertabbe av Högsta domstolen

I dessa fall är gemensam vårdnad inte att - domstolen

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Sverige) den 14 mars 2016 - Riksåklagaren / Zenon Robert Akarsar (Mål C-148/16) Rättegångsspråk: svenska . Hänskjutande domstol. Högsta domstolen. Parter i målet vid den nationella domstolen. Sökande: Riksåklagaren. Svarande: Zenon Robert Akarsar. Tolkningsfråg Man kan ha olika åsikter i sakfrågan, men äktenskapslagstiftningen i USA har alltid varit en fråga för delstaterna. Precis som exempelvis frågan om dödsstraff är det. Nu trotsade högsta domstolen denna tradition genom att den 26 juni vid behandlingen av Texas-fallet Obergfell v Högsta domstolen. Är du inte nöjd med hovrättens domslut, är Högsta domstolen den sista instans du kan överklaga till. Det krävs alltid prövningstillstånd, vilket bara beviljas om målet är av betydelse som förebild för bedömningar i andra mål, d.v.s. har så kallat prejudikatsintresse. I Inhibitio Resning innebär att domstolen kan pröva ditt mål igen, trots att du inte överklagat i rätt tid. Domstolen kan bevilja resning till exempel om: en ledamot i rätten eller en tjänsteman på domstolen har begått ett brott eller en förseelse som kan ha påverkat utgången i målet HÖGSTA DOMSTOLENS Mål nr BESLUT T 2086-12 meddelat i Stockholm den 23 april 2014 KLAGANDE Halmstads kommun Box 153 301 05 Halmstad Ombud: [Kommunjuristen] Samma adress MOTPART [Kvinnan, adress] SAKEN Tomträttsavgäld ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2012-04-04 i mål T 2736-10 Hovrättens dom se Bilaga _____ HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta domstolen.

populär: